جدول کلاس‌های آنلاین

خرداد 99

شنبه
اتاق ساعت برگزاری گروه زبان معلم
1 9:00 - 13:30 GLAXO میس پانیز
2b 8:30 - 14:30 MIDWAY خانم سعادت
4a 12:30 - 16:00 KIWI میس لیلا
34 10:30 - 13:30 SEA شهراد واثقی
1b 8:30 - 14:30 DELL مونا منتها
5b 11:30 - 15:30 MANGO میس پانیز
یکشنبه
اتاق ساعت برگزاری گروه زبان معلم
4a 10:30 - 16:00 KIWI میس لیلا
34 11:30 - 15:30 SEA شهراد واثقی
1b 12:30 - 16:30 DELL مونا منتها
2b 10:00 - 15:30 MIDWAY خانم سعادت
دوشنبه
اتاق ساعت برگزاری گروه زبان معلم
34 10:30 - 14:30 SEA شهراد واثقی
1b 9:30 - 14:30 DELL مونا منتها